2010/3/11

Corona SDK - StatusBar


Corona SDK可對系統StatusBar做控制

StatusBar的控制要用display.setStatusBar( 模式 )這個指令來達成
而模式有四種可以設
. display.HiddenStatusBar 隱藏,要做fullscreen app就要設這個
. display.DefaultStatusBar 白色款
. display.TranslucentStatusBar 半透明款
. display.DarkStatusBar 黑色款

以下範例用四個按鈕來切換不同的StatusBar款式


沒有留言: